Phương thức thanh toán
– Thanh toán bằng tiền mặt
– Chuyển khoản